GDPR

Integritetspolicy

1. Allmänt

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur AB Uppsala Kommuns Industrihus (”Bolaget”), med dotterbolag och systerbolag (se nedan), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag, en organisation, en kommun eller din enskilda firma som är eller önskar bli hyresgäst hos Bolaget (”Hyresgästen”), eller att du representerar ett företag , en organisation eller din enskilda firma som är en leverantör eller annan samarbetspartner till Bolaget. Vidare behandlar denna policy hanteringen av personuppgifter om dig i egenskap av att du kontaktar Bolaget för frågor eller synpunkter om Bolagets verksamhet eller dess fastigheter.

2. Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Information som du eller det företag/organisation du representerar ger till oss

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från Hyresgästen i samband med att Hyresgästen ingår eller önskar ett hyresavtal med Bolaget eller direkt från dig eller från den du representerar i samband med att Bolaget ingår avtal eller gör en beställning av vara eller tjänst. Information om dig kan även överlämnas till oss direkt från dig eller från den du representerar i samband med frågor eller synpunkter rörande bolagets verksamhet och fastigheter. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 

 

 

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bolaget följer upprättad gallringsplan, för att få information om vilka personuppgifter om dig som lagras hos Bolaget, kontakta registrator: registrator@ihus.nu

4. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bolaget följer upprättad gallringsplan, för att få information om vilka personuppgifter om dig som lagras hos Bolaget, kontakta registrator: registrator@ihus.nu.

5. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

 

 

Bolaget kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

6. Överföring av personuppgifter till tredjeland

6.1 Bolaget kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

7. Dina rättigheter

7.1 Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

7.2 Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

7.3 Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

7.4 I den mån tillämplig lagstiftning medger har du rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

7.5 Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

7.6 Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen ( som byter namn till Integritetsmyndigheten under 2018).

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

9. Övriga bolag som omfattas av integritetspolicyn

Uppsala kommuns Industrihus Förvaltnings AB, org.nr: 556396-3403
Uppsala kommuns Industrihus Rälsen HB, org.nr: 916671-9535
Uppsala kommuns Industrihus Brand HB, org.nr: 969643-4480
Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB, org.nr: 916634-0183
Uppsala Industrihus Cykeln AB, org.nr: 556445-3859
Uppsala Industrihus Västland AB, org.nr: 556181-2412
DLIJ Förvaltnings AB, org.nr: 556694-5183
Industrihus i EKE AB, org.nr: 556701-2157
AB Boländerna 32:2, org.nr: 556997-5591

Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB, 556911-0736

10. GDPR-organisation

Maria Säfström: VD och ytterst ansvarig

Sten Olsson: GDPR-ansvarig

Peter Muller: Personuppgiftsombud, Uppsala Kommuns kontaktperson för allmänheten kring frågor rörande GDPR och personuppgifter hos Bolaget.

Therese Nilsson: Hanterar förfrågningar, utlämnande mm.

Christine Norén: Hyresgästfrågor

Ahmanda Kastenholm: Marknadsfrågor

11. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.
GDPR-kontakt, Therese Nilsson
E-postadress: registrator@ihus.nu
Telefonnummer: 018-56 29 99

Om du vill begära ut ett registerutdrag ska detta ske skriftligen till:

AB Uppsala Kommuns Industrihus (IHUS)
Att: GDPR
Salagatan 18A, 753 30 Uppsala