Hållbarhet

.

På Ihus bedriver vi vår verksamhet med utgångspunkt i alla människors lika värde och att människans utveckling måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att bo och verka på vår planet. För Ihus innebär hållbarhetsarbetet att bolaget ska vara en positiv kraft i lokalsamhället, bidra till en god miljö och ha en stabil och långsiktig ekonomi. För att nå dit måste ett systematiskt arbete bedrivas med såväl sociala frågor, miljöfrågor samt ekonomiska frågor i fokus. Vi följer aktivt med i forskning och utveckling i vår bransch och strävar efter att vårt eget hållbarhetsarbete ska vara så relevant och konkret som möjligt och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är nödvändigt även för ett litet bolag som agerar lokalt eftersom vi bara har en planet och vi alla måste bidra med det vi kan!

Hållbarhetspolicy 2017